Klimatyzacja

Nie wszyscy są świadomi, że słowo klimatyzacja odnosi się zarówno do urządzeń chłodniczo-grzewczych, ale i do całego procesu, w którym powietrze jest schładzane i/lub ogrzewane. Powietrze jest ponadto nawilżane i oczyszczane.

Czy warto posiadać klimatyzację w domu lub biurze?

Oczywiście, że warto, ponieważ istnieje ścisła zależność pomiędzy samopoczuciem człowieka, a temperaturą panującą w pomieszczeniu. Doświadczenia inżynierów klimatyzacji pokazują, że optymalna temperatura powinna wynosić 20 stopni Celsjusza. Gdy temperatura jest niższa lub wyższa skutkuje to spadkiem wydajności umysłowej.

Klimatyzacja – jak działa?

Elementy, które wchodzą w skład klimatyzatorów, to:

  • sprężarki,
  • parownik,
  • skraplacz wraz z wentylatorem

Przegrzana sucha para, która jest czynnikiem chłodzącym, jest zasysana przez sprężarkę, która następnie spręża ją i wtłacza do skraplacza chłodniczego. Następuje przejście z niskiego ciśnienia i temperatury do temperatury wysokiej i znacznie podwyższonego ciśnienia. Kolejnym etapem jest kondensacja

> W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
> Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
> Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika – parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chłodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.