Instytut badawczy – co dla nas zrobi?

Funkcjonujące w konkurencyjnej gospodarce przedsiębiorstwa muszą podejmować decyzje dotyczące swojej działalności. Powoduje to ryzyko, iż wybrana droga działań, która jest właściwie w każdym przypadku związana z inwestycją, nie opłaci się. Aby zredukować owo ryzyko, niezbędne jest poprzedzenie podjęcia decyzji zebraniem i przeanalizowaniem wiadomości na temat panującej sytuacji – zapotrzebowania, konkurencji bądź aktualnego rynku. Przeprowadzanie takich badań marketingowych, proponują profesjonalne instytuty badawcze, interesujące się tak rynkami konsumenckimi, jak i biznesowymi.

Co jest celem badań instytutu badawczego?

Instytuty zajmujące się przeprowadzaniem badań marketingowych uskuteczniają rozmaite działania pozwalające na zebranie jak najbardziej szczegółowych informacji na tematy będące w zainteresowaniu klienta. Celem ich jest na przykład zbadanie efektywności wdrożonych działań promocyjnych, sposobu postrzegania produktu niedawno wprowadzonego do sprzedaży bądź też stopnia popularności marki. To najczęściej dostarczane klientom wiadomości, ale są to tylko niektóre spośród wielu danych analizowanych w ramach badań rynku, popytu i konkurencji, jak również mocnych i słabych stron samego przedsiębiorstwa. Na podstawie zebranych danych przedsiębiorstwo musi zadecydować, co zmienić w swoim funkcjonowaniu, czy zatrudnić nowych pracowników, bądź też określić, czy może zainicjować nową działalność albo szukać nowych rynków zbytu. Aby móc przedstawić swemu klientowi rzetelne informacje, instytut badawczy wykorzystuje zazwyczaj wiele narzędzi równolegle. Te najczęściej wykorzystywane to wywiady z konsumentami i przeprowadzanie ankiet przez telefon lub internet. Instytut badawczy gromadzi dane, przetwarza je i analizuje, czasem udziela również odpowiednich porad.

Kiedy takie usługi są konieczne?

W dobie ogromnej konkurencyjności każdy krok podejmowany przez przedsiębiorstwo powinien być poprzedzony rzetelnymi badaniami marketingowymi, ponieważ projektowanie strategii marketingowej i wdrożeniowej pochłania znaczne środki finansowe. Przedsiębiorstwo powinno więc mieć rzeczywiste podstawy do tego, by móc uważać, iż podjęte decyzje okażą się trafne. Badania takie są zatem niezbędne, kiedy planuje się otworzyć firmę, zmodyfikować profil jej działalności, zwiększyć rynek zbytu bądź wprowadzić do sprzedaży nowy produkt. Zbadanie sytuacji jest również konieczne, kiedy firma nie notuje spodziewanych profitów (w takich przypadkach badania pomogą stwierdzić, co za to odpowiada i co trzeba zmienić), gdy pojawi się silna konkurencja czy też po wcieleniu w życie nowych strategii (w celu zbadania stopnia ich skuteczności).