Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też obecnie, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.